മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal

മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal Best Read || [K.R.Meera] - മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal, Meerayude novellakal Meerayude Novellakal is a collection of five such stories The book includes stories Yudasinte Suvishesham Malakhayude Marukurukal Karineela Aa Maratheyum Marannu Njan and Meerasadhu
 • Title: മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal
 • Author: K.R.Meera
 • ISBN: -
 • Page: 355
 • Format: Book

മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal Best Read || [K.R.Meera], മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal, K.R.Meera, Meerayude novellakal Meerayude Novellakal is a collection of five such stories The book includes stories Yudasinte Suvishesham Malakhayude Marukurukal Karineela Aa Maratheyum Marannu Njan and Meerasadhu മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal Best Read || [K.R.Meera] - മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal, Meerayude novellakal Meerayude Novellakal is a collection of five such stories The book includes stories Yudasinte Suvishesham Malakhayude Marukurukal Karineela Aa Maratheyum Marannu Njan and Meerasadhu
 • മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal Best Read || [K.R.Meera]
  355K.R.Meera
മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal

About Author

 1. K.R Meera is an Indian author, who writes in Malayalam She won Kerala Sahitya Akademi Award in 2009 for her short story, Ave Maria.She has also been noted as a screenplay writer of 4 serials.Meera was born in Sasthamkotta, Kollam district in Kerala.She worked as a journalist in Malayala Manorama, later resigned to concentrate on writing She is also a well known column writer in Malayalam

One thought on “മീരയുടെ നോവെല്ലകൾ | Meerayude novellakal

 1. K R Meera has undoubtedly created a renowned space for her in Malayalam contemporary literature This collection of 5 of her novellas is a grand evidence of her caliber, and range as a writer.All five stories are a portrayal of complicated life situations, characters and emotions, with at most intensity Yes, all stories have female protagonists, but not feminist There are strong characters, both male and female There are crude perspectives of both male and female put forth The characters are too [...]


 2. First class Pesky sense of feminism well, forgivable Deep and melancholic Yudasinte Suvishesham Gospel of Judas stands out tall. 3. Depressing stories Intense at times Five Tragic and heart breaking novellas Failed men and ever failing women.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *