കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

Unlimited കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum - by Uroob - കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum, Kunjammayum Koottukaarum from the blurb from the blurb
  • Title: കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum
  • Author: Uroob
  • ISBN: 9788130001579
  • Page: 454
  • Format: Paperback

Unlimited കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum - by Uroob, കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum, Uroob, Kunjammayum Koottukaarum from the blurb from the blurb Unlimited കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum - by Uroob - കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum, Kunjammayum Koottukaarum from the blurb from the blurb

  • Unlimited കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum - by Uroob
    454 Uroob
കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

About Author

  1. P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum Sundaranmarum

One thought on “കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *